BOB体育登陆入口
|收藏|设为首页
教学工作
2019-2020学年第一学期教学日历涉及部分时间
发布时间:2019-06-26 浏览次数:375

周一

周二

周三

周四

周五

日期

时间

1

826

1

827

1

828

1

829

1

830

1

8.26-8.30

2

92

2

93

2

94

2

95

2

96

2

9.2-9.6

3

99

3

910

3

911

3

912

3

913

3

9.9-9.13

4

916

4

917

4

918

4

919

4

920

4

9.16-9.20

5

923

5

924

5

925

5

926

5

927

5

9.23-9.27

6

107

6

108

6

109

6

1010

6

1011

6

10.7-10.11

7

1014

7

1015

7

1016

7

1017

7

1018

7

10.14-10.18

8

1021

8

1022

8

1023

8

1024

8

1025

8

10.21-10.25

9

1028

9

1029

9

1030

9

1031

9

111

9

10.28-11.1

10

114

10

115

10

116

10

117

10

118

10

11.4-11.8

11

1111

11

1112

11

1113

11

1114

11

1115

11

11.11-11.15

12

1118

12

1119

12

1120

12

1121

12

1122

12

11.18-11.22

13

1125

13

1126

13

1127

13

1128

13

1129

13

11.25-11.29

14

122

14

123

14

124

14

125

14

126

14

12.2-12.6

15

129

15

1210

15

1211

15

1212

15

1213

15

12.9-12.13

16

1216

16

1217

16

1218

16

1219

16

1220

16

12.16-12.20

17

1223

17

1224

17

1225

17

1226

17

1227

17

12.23-12.27

18

1230

18

1231

18

11

18

12

18

13

18

12.30-1.31-21-33-43-54-56-76-88-9晚上
BOB体育登陆入口-首页welcome!

HTML地图|XML地图|TXT地图